کمک فنر دو جدارۀ مجهز به بالشتک گاز

کمک فنر دو جدارۀ مجهز به بالشتک گاز

کمک فنر با بالشتک گاز یک نمونه ویژه از کمک فنر دو جداره است، که در شرکت بوگه و دلکو ساخته می شود.  کیسه نایلونی G را که در شکل می بینید، در داخل محفظۀ تعادل فشار c قرار می گیرد. این کیسه را با گاز سرد کنندۀ خاصی به نام گاز فرئون ۱۳ پر می کنند. تراکم پذیری آن جابه جایی روغن را هنگام زائد شدن میلۀ پیستون، امکان پذیر می کند. فضایی را که خارج از این کیسه هنگام رانده شدن میله پیستون، امکان پذیر می کند. فضایی را که خارج از این کیسه در داخل محفظۀ تعادل فشار باقی می ماند، از روغن پر می کنند. میلۀ پیستون را کاملاً به سمت بالا می رانند، سپس فضای ایجاد شده در محفظۀ فشار را پر می کنند.

کمک فنر دوجدارۀ ساخت شرکت بوگه با میرایی مستقل از راستای نصب، که به بالشتک گازی مجهز است. کمک فنر ۳۲/۲۷ T و ۵۰/۴۰T از همین نوع هستند. حتی در شرایط دشوار کارکرد کمک فنر، روغن کف آلود نمی شود، هنگام سکون خودرو نیز، بالشتک گاز از پایین آمدن سطح روغن در مخزن جلوگیری می کند.

مشکلاتی که در ابتدا در دوام بالشتک گاز و نفوذ روغن به درون بالشتک وجود داشت، برطرف شده است و امروزه این نوع کمک فنر تمامی خواسته هایی را که از کمک فنر متداول خودداری سواری انتظار می رود، برآورده می کند. از آنجا که فشار گاز بالشتک نسبت به کمک فنر با فشار کمتر است. میرایی این کمک فنر نسبت به راستای نصب مستقل است که این مزیت بزرگی است. کمک فنر دوجداره را می توان حداکثر با زاویه جانبی ۴۵ درجه ْ۴۵ =D ξ نصب کرد، ولی کمک فنر با بالشتک گاز را می توان با هر زاویه ای، حتی افقی، نصب کرد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.