آموزش رانندگی حرفه ای
  • مهارت ترمز گرفتن

    به چند نکته توجه کنید : ۱-اولین نکته توجه به جلو وهوشیاری کامل .۹۰/۰درصد دقت وتوجه ما باید به حرکت ماشینه ...

    به چند نکته توجه کنید : ۱-اولین نکته توجه به جلو وهوشیاری کامل .۹۰/۰درصد دقت وتوجه ما باید به حرکت ماشینهای جلویی باشه  که چه موقع ترمز میکنند یا راهنما برا تغییر مسیر میزنندو......ایینه های بغل وجلو ...

    بیشتر بخوانید