تعويض دنده
  • تعویض دنده ها

    همیشه که نمیشه با دنده 1 حرکت کرد. باید متناسب با سرعت جاده و ترافیک حر کت کنید. شاید برای خیلی ها دانستن ...

    همیشه که نمیشه با دنده 1 حرکت کرد. باید متناسب با سرعت جاده و ترافیک حر کت کنید. شاید برای خیلی ها دانستن سرعت مناسب در تعویض دنده ها مهم باشه. این امر وقتی اهمیت زیادی پیدا می کنه که بدونید چقدر تعوی ...

    بیشتر بخوانید